Privacyverklaring Dierenartsenpraktijk Wiersma

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door Dierenartsenpraktijk Wiersma in overeenstemming met de Wet verwerkt.

Dierenartsenpraktijk Wiersma wil u uitgebreid informeren over het beleid en de maatregelen die zij heeft genomen om uw privacy te beschermen.

Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen, welke grondslag wij daarvoor hebben en wat uw privacyrechten zijn met betrekking tot de gegevens over u die wij verwerken. Lees deze verklaring daarom zorgvuldig door.

 

Contactgegevens

Dierenartsenpraktijk Wiersma

Professor Jordanlaan 90

3571 KC Utrecht

Telefoon: 030-2714334

E-mail: dajordan@xs4all.nl


Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Dierenartsenpraktijk Wiersma verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Indien u niet in staat bent uw rekening direct te betalen, noteren wij uw geboortedatum

 

Tevens verwerken wij de volgende gegevens over uw huisdier:

 

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Kleur van de vacht
 • Soort/ras
 • Chipnummer (indien aanwezig)
 • Sterilisatie/castratieverleden
 • vaccinatiegegevens
 • Ziektegeschiedenis

 

Indien uw huisdier eerder elders onder behandeling is geweest, kunt u indien u dit wenst, de patiëntgegevens zelf bij de vorige behandelaar opvragen en aan ons ter beschikking stellen.

Als u contact met ons opneemt, houden wij in sommige gevallen die correspondentie bij voor een goede afwikkeling.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dajordan@xs4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?  
Dierenartsenpraktijk Wiersma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 

 • Het leveren van diergeneeskundige diensten aan cliënten en patiënten en de daaruit voortvloeiende administratieve en financiële handelingen.
 • Het eventueel doorverwijzen van de cliënt/patiënt naar een tweedelijns kliniek.
 • Om contact te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en de oproepen voor de vaccinatie en gezondheidscontrole.

 

Op basis van welke grondslag vragen wij u om uw persoonsgegevens? 
Wanneer u uw dier laat behandelen bij Dierenartsenpraktijk Wiersma geschiedt dit op grond van een (mondelinge) dienstverleningsovereenkomst. Het verwerken van persoonsgegevens voor alle genoemde doelen is gebaseerd op de verwerkingsgrond: het uitvoeren van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 
Als u niet langer klant bent bij Dierenartsenpraktijk Wiersma heeft Dierenartsenpraktijk Wiersma uw persoonsgegevens en de gegevens over uw huisdier niet meer nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst. De cliëntgegevens worden tot maximaal zeven jaar na het laatste bezoek aan onze kliniek bewaard. Dit in verband met verplichtingen rondom de administratie binnen de kliniek.

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en voor het verzorgen van een klantvriendelijke dienstverlening.

Wij kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving en naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenartsenpraktijk Wiersma deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenartsenpraktijk Wiersma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Dierenartsenpraktijk Wiersma uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken met u nadrukkelijke toestemming.

 

Beveiliging van uw gegevens

Dierenartsenpraktijk Wiersma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw gegevens worden op een externe server bewaard (Animana) en ons systeem wordt beveiligd met persoonlijke wachtwoorden en een gecertificeerde virusscanner. Het personeel is op de hoogte gebracht van de AVG en de regelgeving daaromtrent.

Tevens hebben wij middels regelingen en protocollen de werkwijze bij eventuele datalekken vastgelegd en georganiseerd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via .

 

Bent u verplicht ons uw gegevens te verstrekken?

U bent nooit verplicht om uw door ons gevraagde gegevens aan ons te verstrekken. Het niet verstrekken van uw gegevens kan echter wel gevolgen voor u hebben. Zonder gegevens is het voor ons helaas niet mogelijk om u onze diensten te kunnen verlenen.

 

Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe deze worden verwerkt. Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u hebben, niet correct zijn, kunt u ons vragen deze gegevens te updaten of op een andere manier te corrigeren. Als het voor ons niet noodzakelijk is om gegevens om een andere reden te bewaren of te verwerken, kunt u ons vragen te stoppen met de verwerking van uw gegevens (of dat beperken) of uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen. 

 

Mocht u gebruik willen maken van (een van) bovenstaande rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: dajordan@xs4all.nl. Wij informeren u binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek.

 

Hebt u een klacht?

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact met ons op via het e-mailadres: dajordan@xs4all.nl. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze Privacyverklaring? 
De voorwaarden van deze verklaring kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen alle wezenlijke wijzigingen in deze verklaring publiceren door passende kennisgevingen daarvan op onze website of door contact met u op te nemen via andere communicatiekanalen.